10:12

SOBI: TUFF MARKNAD FÖR ELOCTA OCH SYNAGIS I KVARTALET- SAMMANF

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Specialistläkemedelsbolaget Sobi redovisade ett ebita-resultat som var snäppet lägre än väntat för det första kvartalet 2021 medan omsättningen hamnade 7 procent under förhandstipsen. Prognoserna för helåret ligger kvar. Sobi beskriver marknaden som tuff för hemofililäkemedlet Elocta och RSV-läkemedlet Synagis i det gångna kvartalet.


Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:


Lägre försäljning än väntat. Sobi redovisar ett rörelseresultat före av- och nedskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (kallat ebita-resultat) för det gångna kvartalet på 1.484 miljoner kronor. Analytikernas genomsnittliga förväntan låg på 1.499 miljoner enligt Infronts sammanställning. Nettoomsättningen summerades till 3.661 miljoner kronor. Analytikerna hade i snitt väntat sig 3.946 miljoner.


Elocta sålde mindre än analytiker räknat med. Sobis försäljning av hemofililäkemedlet Elocta i egna regioner uppgick till 857 miljoner kronor i kvartalet, 21 procent under vad som väntades enligt Infront. Patienttillväxten fortsatte, men försäljningen minskade drivet av lägre konsumtion per patient till följd av pandemin samt ogynnsamma prisjusteringar främst drivet av obligatoriska prisändringar. Försäljningen påverkades också negativt av en retroaktiv engångsprisjustering i Tyskland. I fjolårets första kvartal påverkades försäljningen positivt av en lageruppbyggnad till följd av pandemin.


Låg RSV-förekomst drog ned Synagisförsäljning. Kvartalets försäljning av RSV-läkemedlet Synagis uppgick till 879 miljoner kronor, några procent under förväntningarna. Försäljningen av Synagis påverkades starkt av den mycket låga förekomsten av RS-virus under första kvartalet och lageruppbyggnaden som skedde under fjärde kvartalet 2020.


Tuff marknad för Elocta och Synagis. Sobi rapporterar om en tuff marknad för både Elocta och Synagis. "Första kvartalet präglades av svåra marknadsförhållanden för både Synagis och Elocta, som dessutom jämförs med starka kvartal föregående år. Efter covid-19-pandemin förväntar vi oss en normalisering av marknadsförhållandena och en återgång till normala konsumtionsnivåer av Elocta och Synagis. Jag tror att vi kommer att kunna återhämta många av de negativa effekterna av covid-19 över tiden", skriver Sobis vd Guido Oelkers.

Även A l prolix -försäljning under konsensus. Motsvarande försäljning av blödarsjukaläkemedlet Alprolix låg på 413 miljoner kronor, cirka 10 procent under förväntningarna. Den lägre försäljningen speglade minskad konsumtion per patient, huvudsakligen kopplat till pandemirestriktioner. Minskningen motverkades dock något av fortsatt patienttillväxt. I första kvartalet 2020 påverkades försäljningen positivt av lageruppbyggnad till följd av pandemin.


Stark underliggande efterfrågan för Kineret. Immunologiläkemedlet Kineret Kineret sålde för 542 miljoner kronor, knappt 5 procent över förväntningarna. Kineret fortsatte att utvecklas väl, drivet av en stark underliggande efterfrågan, skriver Sobi. Försäljningen påverkades också positivt av användningen av Kineret vid behandling av covid-19-patienter.


Upprepar helårsprognoser. Sobi upprepar sin prognos om en ebita-marginal på 30-35 procent för helåret 2021. Analytikerna förväntade sig inför rapporten att ebita-marginalen för helåret 2021 skulle ligga på 33,6 procent. I första kvartalet var ebita-marginalen 41 procent (47). Intäktsprognosen för helåret ligger kvar på 14-15 miljarder kronor. Analytikernas snittestimat för försäljningen låg på 14,6 miljarder kronor inför rapportsläppet.Börsredaktionen +46 8 51917911 https://twitter.com/Borsredaktion
Nyhetsbyrån Direkt